Traduction du leksioner de l'année C en créole

Trwaziem dimans Lavan

PREMIE   LEKTIR

(Tifi Sion danse ! Lesegner avek twa.)

Anou ekout profet Sofoni                                                                                    3, 14-18a

14    Kriye, kriye tifi Sion ! Kriy to lazwa.

            Fer tann to lavwa Izrael!

            Montre to kontantman, les to leker bate, tifi Zerizalem.

15    Lesegner finn met to bann akizater deor,

          to lennmi finn repran so sime, finn ale.

      Lerwa Izrael, nou Segner avek twa.

         To nepli pou gagn per maler.

16    Sa zour-la, Zerizalem to pou tande :

         « Sion, pa gagn per ! Pa bes lebra !

17    Lesegner Bondie avek twa,

      li-mem pou sov twa, li-mem vinker.

            So lazwa, so kontantman pou dan to leker.

             So lamour pou sanz twa, pou fer twa vinn enn lot ;

18    Li pou dans pou twa,

            Li pou montre so lazwa parey kouma dan fet. »

  • Samem Parol ki Lesegner pe dir nou
  • Mersi Bondie pou to Parol

 

 

Kantik                                                                                 Izai 12, 2, 4b-c, 5b-6

Ref : Riye, sante : Nou Bondie avek nou                                             12,6

Li-mem Bondie ki sov mwa :

Mo ena konfians ar li, mo nepli gagn per.

Lesegner, li-mem mo lafors, mo kantik,

Pena dout, li-mem mo Sover.

« Rann gras nou Segner,

Kriy pli for ki zot kapav, proklam so non,

Anons dan tou pei kouma so bann aksion bien gran !  »

Redir zot : « Pli gran ki so non, pena ! »

Anou sant bann lwanz pou Lesegner,

parski li finn fer bann gran gran kitsoz, ki later antie kone

Sante, kriye, tap lame, abitan Sion,

Parski Sin Izrael, li avek twa, li pli gran ki tou !

 

 

DEZIEM  LEKTIR

(Zot bizin dan lazwa : Lesegner pa lwin)

 

Anou ekout let ki sin Pol finn anvoy bann abitan Filip

4, 4-7

Mo bann frer

4      Rezwir zot toultan dan Lesegner.

            Mo repete; rezwir zot.

5      Les tou dimoun konn zot bonte.

            Lesegner pe vini biento.

6      Napa bizin zot trakase ditou,

            me dan ninport ki sitiasion, avek enn leker rekonesan,

            ofer zot lapriyer ek siplikasion Bondie.

 7     Lape Bondie ki depas tou lintelizans,

            pou gard zot lekor ek zot lespri dan Zezi Kris.

  • Samem Parol ki Lesegner pe dir nou
  • Mersi Bondie pou to Parol

 

 

LEVANZIL

   Aklamasion

Alelouya, Alelouya

Profet lao pli lao, Zan finn vini                                                      Lk 3, 4-6

Prepar larout divan Lesegner

Rann temwaniaz Lalimier.

Alelouya

 

(Zan batis prepar bann dimoun pou larive Le Mesi)

 

 

+ Levanzil Zezi Kri dapre sin Lik

3, 10-18

10    Lafoul ki ti pe vinn pran bate mar Zan dimann li,

            « Ki nou bizin fer alor? »

11    Zan reponn zot,

             « Dimoun ki ena de palto

             bizin partaz ar seki pena,

            seki ena manze bizin fer parey. »

12    Bann komi tax ousi ti vini pou pran batem ek zot dir li,

            « Met, ki nou bizin fer? »

13    Li reponn zot,

            « Pa pran plis ki zot gagn drwa. »

14    Bann solda ousi dimann li,

            « Be nou, ki nou bizin fer? »

      Li reponn zot,

            « Pa kokin personn, pa fer fos akizasion;

            kontant zot ar zot lapey. »

15    Tou dimoun dan lepep ti pe atann kiksoz,

            ek tou dimoun ti pe poz kestion dan zot leker,

            sipa Zan mem ki Lemesi.

16    Zan reponn zot tou,

                  « Mwa, mo batiz zot ar dilo;

                  me ena enn ki pli for ki mwa ki pe vini; mwa,

                  mo mem pa dign pou larg so lase soulie;

                  li pou batiz zot ar Lespri Sin ek dife.

17    Li finn pran lapel dan so lame pou netway anba lor sali;

            li pou ramas lagrin dible dan so grenie,

            me li pou bril lapay dan enn dife ki zame pou tegn. »

18    Koumsamem e avek lezot parol ankor,

            Zan ti sakouy zot e li ti pe anons zot Bonn Nouvel.

  • Anou aplodi Parol Bondie
  • Lwanz pou Twa, Segner Zezi
Publicités

Laisser un commentaire »

Aucun commentaire pour l’instant.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Répondre

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google

Vous commentez à l'aide de votre compte Google. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s

Créez un site Web ou un blog gratuitement sur WordPress.com.

%d blogueurs aiment cette page :