Traduction du leksioner de l'année C en créole

Premie dimans Lavan

PREMIE   LEKTIR

(Lemesi pe vini)

Anou ekout profet Jeremi                                                                        33,14-16

14    Ala parol ki Bondie nou Segner finn dir :

            « Zour pe koste

            kot mo pou realiz mo promes,

             enn promes ki mo finn fer ar lakaz Izrael

          ek lakaz Zida.

15    Kan sa zour-la pou vini,

            enn nouvo semans lazistis pou leve kot David ;

           lerla li pou gouvern pei avek drwatir ek lazistis.

16    Sa zour-la, Zida pou libere,

          Zerizalem pou an sekirite.

      Nou pou apel li :

         ‘Bondie Segner nou Lazistis’. »

  • Samem Parol ki Lesegner pe dir nou
  • Mersi Bondie pou to Parol

 

Psom                                                                                     24 (25), 4-5b, 8-9, 10.14

Ref: Mo lev mo nam ver twa Segner                                                                       24,1

Segner montre mwa to sime,

Montre mwa to larout.

Gid mwa dan laverite, montre mwa,

Parski to-mem Bondie ki sov mwa.

Bondie li drwat, li bon,

Li montre bann peser zot sime

So lazistis diriz bann ti-dimounn

Li montre bann ti-dimounn zot sime

Seki gard lalians ek lalwa Bondie pou trouve

Ki sime nou Segner, li enn sime lamour ek laverite.

Dimounn ki respekte Lesegner, li pou dekouver so sekre

E Lesegner pou montre li so lalians.

 

DEZIEM  LEKTIR

(Kouma pou prepar nou pou zour Lesegner)

 

Anou ekout premier let ki sin Pol finn anvoy bann abitan Tesalonit

3, 12- 4, 2

12    Ki Bondie ogmant lamour ki zot ena ant zot

           e pou tou dimoun,

           parey kouma lamour ki nou ena pou zot.

13      E ki li fortifie zot leker,

           e fer li vinn sin pouki zot kapav dibout san repros

           devan Bondie nou Papa

           ler nou Segner Zezi retourne avek tou bann sin. 

4,1    Finalman frer ek ser, zot finn aprann avek nou

       kouma zot bizin konport zot pou fer plezir Bondie,

          e zot pe deza fer li.

       Asterla nou dimann zot e nou sipliy zot

       lor nom Segner Zezi, pou fer plis ankor.

2      Parski zot kone ki linstriksion

       nou finn donn zot atraver Segner Zezi.

 

  • Samem Parol ki Lesegner pe dir nou
  • Mersi Bondie pou to Parol

 

LEVANZIL

   Aklamasion

 

Alelouya, Alelouya

            Segner montre nou to mizerikord                                                 Ps 84,8

Fer nou trouv zour akot to sov nou.

Alelouya

 

(Nou pe atann larive garson limonite)

+ Levanzil Zezi Kri dapre sin Lik

21, 25-28 34-36

      Zezi ti pe koz ar so bann disip lor so retour :

21   Pou ena bann sign dan soley, lalinn ek zetwal;

            lor later bann pei pou viv dan langwas;

            zot pa pou kone ki pou fer

            letan zot tann tapaz violan lamer e fraka bann vag.

25    Dimoun pou tom sek telman zot gagn per

            letan zot mazinn seki pe vinn lor later;

            bann pwisans dan lesiel pou tranble.

26    Lerla zot pou trouv Garson Limanite sorti dan niaz,

            desann avek pwisans ek tou so laglwar.

27    Kan tousala pou arive, drese, lev latet

            parski zot delivrans pe aprose. »

34    « Pran kont

            pouki zot leker pa angourdi par tousort kalite kiksoz,

            par labwason ek bann difikilte lavi,

            sinon Gran Zour la pou tom lor zot san ki zot atann,

35     parey kouma enn piez; li pou tom lor tou dimoun ki lor later.

36     Gard zot lizie ouver, priye

            pouki zot gagn ase lafors

            pou sap dan bann maler ki pou arive,

            pou zot kapav dibout e prezant zot devan Garson Limanite. »

  • Anou aplodi Parol Bondie
  • Lwanz pou Twa, Segner Zezi
Publicités

Laisser un commentaire »

Aucun commentaire pour l’instant.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Répondre

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google

Vous commentez à l'aide de votre compte Google. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s

Créez un site Web ou un blog gratuitement sur WordPress.com.

%d blogueurs aiment cette page :