Traduction du leksioner de l'année C en créole

NWEL Lames 25 Desam

PREMIE   LEKTIR

(Enn bon nouvel)

 

Anou ekout profet Izai                                                                               52, 7-10

7     Alo zoli-la, pou get mesaze Bondie ki pe galoupe lor montagn

      pou anons lape !

            Li pe amenn enn bon nouvel,

            li pe anons nou mesaz ki pou sov nou.

      Li pe dir ar Sion :

                  « To Bondie pe gouverne. »

8     Ekoute ! To bann gard pe sant pli for,

            nou pe tann zot kriye,

            zot tou pe kriy ansam, zot tou zot dan lazwa,

      parski zot pe trouv ar zot prop lizie

            Lesegner ki pe retourn Sion.

9     Zerizalem, twa ki finn tom an rwin,

            kriye, sant to lazwa, parski

10    Lesegner finn konsol so pep, li finn liber Zerizalem.

            Tou bann pei finn trouv lafors lebra nou Segner.

      Ziska lot bout later, zot tou pou trouve,

            kouma nou Bondie pe delivre nou.

 

  • Samem Parol ki Lesegner pe dir nou
  • Mersi Bondie pou to Parol

 

Psom                                                                       97 (98), 1. 2-3ab, 3c-4, 5-6

Ref : Partou kote dimounn inn trouv Sover ki Bondie inn donn nou       97,3

 

Sante, sant enn nouvo kantik pou nou Bondie,

Parski li finn fer bann mervey pou nou.

Par pwisans so lebra, par lafors so pwagne

Lesegner finn donn nou laviktwar.

Lesegner finn montre nou so viktwar.

Li finn revel so lazistis ar tou bann nasion

Li finn rapel so lamour ek so fidelite

Pou Lakaz Izrael.

Partou kote lor later nou finn trouv

Viktwar nou Bondie.

Aplodi nou Segner partou lor later,

Kriye, sante, zwe lamizik.

Zwe sitar pou Bondie,

Zwe sitar, tir enn zoli ler ;

Soufle dan tronpet, soufle dan kleron

Aplodi nou lerwa Lesegner.

 

 

DEZIEM  LEKTIR

(Mo finn vini pou fer to volonte)

 

Anou ekout let ki sin Pol finn anvoy bann Ebre

1, 1-6

Mo bann frer

1    Dan lepase,

     Bondie ti koz boukou fwa ar nou bann anset

     atraver bann profet,

           dan diferan manier ek diferan fason.

2    Me dan dernie tan ki lor nou,

           li finn koz ar nou atraver so Garson.

           Samem Garson ki li finn swazir kouma eritie tou kiksoz.

           Atraver li, Bondie finn kre lemonn.

3    Li reflet laglwar Bondie

           e li reprezant exakteman natir Bondie

     ki siport liniver par pwisans so parol.

           Apre ki li finn pirifie pese tou bann imin,

           li finn asiz dan kote drwat Bondie

           ki nou sel gran Segner dan lesiel.

4    Alor li finn vinn pli siperyer ki bann anz

           parski nom ki li finn resevwar, li depas tou lezot nom.

5    Ofet, avek ki anz Bondie finn deza dir,

            « Tomem mo Garson;

            azordi mo finn vinn to Papa »?

     Oubien, ar ki anz li finn dir,

            « Mo pou vinn enn Papa pou li,

            e li pou vinn enn Garson pou mwa »?

6     Me letan Bondie avoy so Garson

      premie ne dan lemonn, li ti dir,

            « Ki tou bann anz Bondie ador li. »

  • Samem Parol ki Lesegner pe dir nou
  • Mersi Bondie pou to Parol

 

LEVANZIL

    Aklamasion

Alelouya, Alelouya

Azordi lalimier finn briye lor later

Tou bann pei rant dan klarte Bondie

Vini, vinn ador Lesegner.

Alelouya

 

(La Parol vinn enn imin )

 

+ Komansman Levanzil Zezi Kri dapre sin Zan

1, 1-18

Lektir bref 1, 1-5, 9-14

1     Dan komansman ti ena Laparol,

            Laparol ti ar Bondie

            e Laparol ti Bondie.

2     Dan komansman li ti ar Bondie.

3     Tou finn kre par Laparol

            e tou seki finn existe, finn existe par li.

4     Limem ti lavi

            e lavi ti lalimier tou dimoun.

5     Lalimier ti ekler teneb,

            e teneb pa finn aret li.

Aret lektir bref

 

6     Bondie ti avoy enn dimoun;

            li ti apel Zan.

7     Li ti vini kouma temwin

            pou donn so temwagnaz lor lalimier

            e pouki tou dimoun krwar.

8     Li pa ti lalimier li,

            me li ti vini pou donn enn temwagnaz lor lalimier.

Repran lektir bref

 

9     Veritab lalimier inn vinn dan lemonn,

            li finn ekler tou dimoun.

10   Li ti dan lemonn

            e lemonn finn kre par li,

            selman lemonn pa ti rekonet li.

11   Li ti vinn kot li

            me so prop fami pa finn resevwar li.

12   Li finn donn tou dimoun ki finn resevwar li

            e ki krwar dan so nom

            pouvwar pou vinn zanfan Bondie.

13   Zot pa vinn zanfan Bondie par nesans natirel,

            par volonte bann imin,

            par dezir enn papa ek enn mama,

            me zot finn pran nesans kot Bondie.

14   Laparol finn vinn enn imin

            e li finn abit kot nou.

      Li ti ranpli ar lamour ek laverite.

            Nou finn kontanple so laglwar,

            laglwar sel Garson Bondie Papa.

Lektir bref fini lamem

 

15   Zan ti pe donn enn temwagnaz lor li

      e ti pe kriye,

            « Limem Sa-Enn lor ki mo ti pe dir,

            ‘Sa dimoun ki vinn apre mwa la,

            li ti la avan,

            parski li ti existe anpremie.' »

16   Nou tou finn resevwar benediksion enn lor lot

            ki sorti depi so grander infini.

17   Si par Moiz nou finn resevwar lalwa,

      par Zezi Kris nou finn resevwar enn lamour infini.

18   me personn finn trouv Bondie apar so sel Garson.

            Li ti enn sel ar so Papa.

            Limem finn fer nou konn Bondie.

  • Anou aplodi Parol Bondie
  • Lwanz pou Twa, Segner Zezi
Publicités

Laisser un commentaire »

Aucun commentaire pour l’instant.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Répondre

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google

Vous commentez à l'aide de votre compte Google. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s

Créez un site Web ou un blog gratuitement sur WordPress.com.

%d blogueurs aiment cette page :