Traduction du leksioner de l'année C en créole

NWEL Lames minwi

PREMIE   LEKTIR

(Prins Lape)

Anou ekout profet Izai                                                                               9,1-6

1     Lepep ki ti pe marse dan mare nwar

            finn trouv enn gran lalimier aparet ;

      lalimier finn briye lor tou dimounn ki ti dan teneb.

            To finn miltiplie tou bann pei,

2     to finn ogmant zot kontantman.

            Divan twa, zot pe manifeste zot lazwa

            parey kouma zot dan lazwa kan lakoup vini,

            parey kouma zot kontan kan partaz dibien

            ki finn konfiske ar lennmi.

3     Pwa ki ti lor zot ledo,

            fardo ki ti pe fer zot zepol dimal,

            fwet ki lennmi ti pe servi pou fwet zot,

      tou sala to finn kraze

            parey kouma to ti fer zour viktwar lor Madian.

4     Tou bot bann solda ki ti pe rezone lor later,

            tou zot palto ki ti ranpli ar disan,

            tou sala bizin brile parey kouma met lalkol dan dife.

5     Vremem, enn zanfan finn vinn lor later pou nou,

            li enn garson ; gran pouvwar lor so zepol ;

      pou apel li :

            ‘Extra gran-konseye, Bondie-For,

            Nou Papa pou touzour, Prins lape’.

6     Pouvwar David ek so rwayom pa pou aret grandi,

            partou kote pou ena lape,

      tou sala pou dire pou toultan

            par so drwatir ek par so lazistis.

            Ala seki lamour inbatab Bondie pe fer.       

  • Samem Parol ki Lesegner pe dir nou
  • Mersi Bondie pou to Parol

 

Psom                                                           95 (96), 1-2a. 2b-3, 11-12a, 12b-13a.c

Ref : Bondie fer nou revini, montre nou to figir, lerla nou lavi pou sov  

79, 4

Sante, sant enn nouvo sante,

Later, sant pou nou Segner,

Sante, sant pou nou Segner, beni so non !

Zour apre zour, al dir li finn sov nou,

Al rakont so laglwar parmi tou bann pep,

So bann travay dan tou bann pei !

Lazwa dan lesiel ! Gran fet lor later !

Lamas dilo lamer pe ronfle,

Lakanpagn antie ape fete.

Pie dan bwa pe danse dan lazwa, zot ape sante

Divan nou Segner ki pe vini,

Pou gouvern lemond avek so lazisitis.

 

 

DEZIEM  LEKTIR

(Lagras Bondie finn manifeste)

 

Anou ekout let ki sin Pol finn anvoy  Tit

2, 11-14

Mo bann frer

11   Lagras Bondie ki sov tou dimoun finn manifeste.

12   Samem lagras ki ansegn nou rezet linkrwayans

            ek bann zwisans lemonn

            pou amenn enn lavi sinp lor later dan la zistis ek lafwa.

13 Nou pe atann dan lesperans sa gran zour la

           kot laglwar Bondie nou Sover dan Zezi Kris pou manifeste li.

14 Li finn donn so lavi pou nou afin ki li tir nou dan pese

           ek fer nou vinn so sel pep ki destine pou fer lebien.

  • Samem Parol ki Lesegner pe dir nou
  • Mersi Bondie pou to Parol

 

LEVANZIL

    Aklamasion

Alelouya, Alelouya

Mo anons zot enn gran boner                                                       Lk 2, 10-11

Azordi enn sover finn ne

Li-mem Le Mesi Lesegner.

Alelouya

 

(Nesans Zezi )

 

+ Levanzil Zezi Kri dapre sin Lik

        2, 1-14

 

1    Sa lepok la

     Sezar Ogis donn lord fer resansman

     tou bann abitan Lanpir Romin.

2          Ti fer sa premie resansman la

           letan Kirinyis ti gouverner provins Lasiri.

3          Tou dimoun ti bizin al dan landrwa kot li ti ne,

           pou inskrir so nom.

4    Zozef kit lavil Nazaret, an Galile,

     pou al Lazide dan lavil Betleem,

     la kot lerwa David ti ne, parski Zozef ti enn desandan David.

5    Li ti al anrezistre so nom ansam ar Marie, so fianse,

           ki ti ansint.

6    Letan zot ti laba, zour nesans tibaba la arive.

7    Marie donn nesans enn garson, so premie zanfan

     e li anvlop li dan lanz e plas li dan enn manzwar,

           parski pa ti ena plas pou zot dan lasal pou vwayazer.

8    Dan sa mem rezion la ti ena bann berze

           ki ti pe pas lanwit pou vey zot troupo.

9    Enn anz Lesegner paret devan zot

           e laglwar Lesegner anvlop zot ar enn lalimier.

     Bannla gagn per.

10 Me anz la dir zot,

           « Pa gagn per,

           mo pe anons zot enn gran nouvel

                 ki pou fer lazwa boukou dimoun:

11        zordi dan lavil David,

           enn Sover, ki Lekris Lesegner, finn ne pou zot.

12        Zot pou rekonet li par enn sign,

           zot pou trouv enn tibaba anvlope dan lanz

           e li dan enn manzwar. »

13 Enn sel kout

           enn larme bann anz arive

           pou zwenn ansam ar sa enn anz la,

           zot loue Bondie e zot dir:

14                     « Laglwar pou Bondie lao

                        e lape lor later ar tou seki li kontan. »

  • Anou aplodi Parol Bondie
  • Lwanz pou Twa, Segner Zezi
Publicités

Laisser un commentaire »

Aucun commentaire pour l’instant.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Répondre

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google

Vous commentez à l'aide de votre compte Google. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s

Créez un site Web ou un blog gratuitement sur WordPress.com.

%d blogueurs aiment cette page :