Traduction du leksioner de l'année C en créole

Lanwel aswar 24 Desam

PREMIE   LEKTIR

(Boner Sion seki li finn vinn lamarye so Bondie)

Anou ekout profet Izai                                                                   62,1-5

1      Akoz lamour ki mo ena pou Sion,

            mo pa pou res trankil,

      akoz lamour ki mo ena pou Zerizalem,

            mo pa pou res lebra krwaze

      tanki so lazistis pa pou reyone kouma soley levan,

            tanki so redanpsion pa pou brile kouma enn tors.

2      Tou bann pei pou dekouver to lazistis,

            tou bann lerwa pou dekouver to laglwar.

      Labous Bondie pou donn twa enn nouvo non ;

3      Dan lame nou Segner,

            to pou kouma enn kouronn ki pe briye,

      dan lame Bondie,

            to pou kouma enn diadem rwayal.

4      Nepli pou apel twa : ‘Fam rezete’,

            nepli pou apel to later ‘Later touni’,

      me pou apel twa ‘Mo seri’,

            pou batiz to pei ‘Mo fam’

      parski Lesegner finn swazir twa

            e to later pou gagn enn bon mari.

5      Parey kouma enn zenn zan marye ar enn zenn fi,

            seki finn fasonn twa pou marye ar twa.

      Parey kouma enn zenn lamarye dan lazwa letan li avek so mari,

            twa osi to pou dan lazwa avek Bondie.

  • Samem Parol ki Lesegner pe dir nou
  • Mersi Bondie pou to Parol

 

Psom                                                                 88 (89), 20ab.21, 27-28, 29-30

Ref: Bondie ! To parol gard nou dan enn lalians eternel

 

Bien bien lontan, to finn koz ar to bann kamarad.

Dan enn vizion to finn dir zot :

« Mo finn trouv mo serviter David,

Mo finn konsakre li avek mo sin krem.

Li pou dir mwa : To-mem mo Papa

Mo Bondie, mo soubasman, mo sover !

Li-mem pou mo pli gran garson,

Li-mem pou vinn pli gran lerwa lor later !

Mo lamour pou li eternel ,

Mo lalians avek li pou res touzour fidel :

So dinasti pou eternel,

So tronn pou dire zenerasion apre zenerasion. »

 

 

DEZIEM  LEKTIR

(Zistwar la redanpsion vinn fini ar Zezi Kri)

 

Anou ekout seki finn ekrir dan liv zistwar bann Zapot

13, 16-17, 22-25

Mo bann frer

      Sin Pol ti dan sinagog  Antios ki trouv dan Pisidi,

            Ler bann dimoun invit li pran la parol.

16    Pol leve, li fer enn sign ar so lame, li dir,

            « Mo bann frer,

            ek zot tou ki ena gran respe pou Bondie, ekout mwa.

17    Bondie lepep Izrael finn swazir nou bann anset,

            e li finn fer zot vinn enn gran nasion

            pandan lepok ki zot ti res Lezip.

            Apre li finn fer zot sorti laba par so aksion pwisan.

22    Kan Bondie ti finn rezet Sail,

            li ti elev David pou vinn zot lerwa.

            Ala temwagnaz ki li ti rann lor David:

                        ‘Mo finn trouv dan David, garson Zese,

                        kikenn ki mo leker bien kontan e ki pou fer mo volonte.’

23    Bondie finn azir dapre so promes

            e li finn lev enn Sover, Zezi, enn desandan David.

24    Avan larive Zezi,

            Zan ti proklam enn batem repantans

            pou tou bann dimoun dan Izrael.

25    Kan lepok Zan pe al fini, li dir,

                         ‘Kisannla zot panse mo ete?

                        Mwa, mo pa Lemesi.

                       Non, me Sa-Enn ki pe vini apre mwa la,

                       mo mem pa vo pou larg so lase soulie.’

  • Samem Parol ki Lesegner pe dir nou
  • Mersi Bondie pou to Parol

 

LEVANZIL

     Aklamasion

Alelouya, Alelouya

Dime pese pou aboli lor later

Nou pou viv sous regn Sover lemond

Alelouya

 

(Orizinn Zezi Kri)

 

+ Levanzil Zezi Kri dapre sin Matie

1, 1-25

(Lektir bref : 1, 18-25)

1      Ala lalis bann anset Zezi Kris, desandan David ek Abraam.

2      Abraam ti papa Izaak. Izaak ti papa Zakob.

            Zakob ti papa Zida ek so bann frer.

3      Zida ti papa Perez ek Zera, zot mama ti apel Tamar.

            Perez ti papa Esron. Esron ti papa Ram.

4      Ram ti papa Aminadab. Aminadab ti papa Nason.

            Nason ti papa Salma.

5      Salma ti papa Boaz, so mama ti apel Raab.

            Boaz ti papa Obed, so mama ti apel Rit.

            Obed ti papa Zese.

6      Zese ti papa lerwa David. David ti papa Salomon.      

            Mama Salomon ti marye avek Iri.

7      Salomon ti papa Roboam. Roboam ti papa Abia.

            Abia ti papa Asa.

8      Asa ti papa Zozafat. Zozafat ti papa Zoram.

            Zoram ti papa Ozias.

9      Ozias ti papa Yotam. Yotam ti papa Akaz.

            Akaz ti papa Ezekias.

10    Ezekias ti papa Manase. Manase ti papa Amon.

            Amon ti papa Zozias.

11    Zozias ti papa Yekonia ek so bann frer.

            Sa lepok la, bann Izraelit ti exile dan Babilonn.

12    Apre sa letan lexil,

            Yekonia ti papa Salatiel. Salatiel ti papa Zorobabel.

13    Zorobabel ti papa Abioud. Abioud ti papa Eliakim.

            Eliakim ti papa Azor.

14    Azor ti papa Sadok. Sadok ti papa Akim.

            Akim ti papa Elioud.

15    Elioud ti papa Eleazer. Eleazer ti papa Matann.

            Matann ti papa Zakob.

 16   Zakob ti papa Zozef. Zozef ti marye avek Marie,

            e Marie finn donn nesans Zezi ki nou apel Lemesi.

17    Antou ti ena katorz zenerasion depi Abraam ziska David,

            Katorz depi David ziska lepok lexil dan Babilonn

            e katorz depi lexil ziska Lekris.

(Komansman lektir bref)

18    Ala kouma Zezi Kris ti ne.

            So mama Marie ti fianse avek Zozef.

            Avan ki zot ti koumans viv ansam

            Marie finn trouv li ansint par laksion Lespri Sin.

19    So fianse, Zozef ti enn zom drwat.

            Li pa ti anvi fer Marie perdi loner devan dimoun,

            alor li desid divorse san ki personn kone.

20    Letan Zozef pe kalkil tousala,

            anz Lesegner paret devan li dan enn rev.

            Anz la dir li,

                        « Zozef, garson David,

                        pa per pou pran Marie kouma to fam.

                        Zanfan ki dan so vant li sorti depi Lespri Sin.

21                            Li pou donn nesans enn garson e to pou apel li Zezi.

                        Avredir limem pou sov so lepep ki dan pese. »

22    Tousala ti arive

            pouki parol ki nou Segner finn dir par so profet realize:

23                            « Enn zennfi pou ansint, li pou donn nesans enn garson.

                        Li pou apel Emaniel, »

                        ki vedir, ‘Bondie avek nou.’

24    Ler Zozef leve, li fer saki anz finn komann li.

            Li pran so fam kot li,

25            me li pa ti gagn okenn relasion avek li ziska nesans so garson.

            E li apel li Zezi.

  • Anou aplodi Parol Bondie
  • Lwanz pou Twa, Segner Zezi
Publicités

Laisser un commentaire »

Aucun commentaire pour l’instant.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Répondre

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google

Vous commentez à l'aide de votre compte Google. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s

Créez un site Web ou un blog gratuitement sur WordPress.com.

%d blogueurs aiment cette page :