Traduction du leksioner de l'année C en créole

Katriem dimans Lavan

PREMIE   LEKTIR

(Le Mesi pou sorti dan Betleem)

Anou ekout profet Mise                                                                            5,1-4a

      Ala parol ki Bondie nou Segner finn dir :

1      Twa Betleem Efrata,

            parmi tou vilaz Zida, to mem pli tipti.

            Abe kot to-mem, mo pou vinn pran sef Izrael.

            So bann gran dimounn sorti depi plizier zenerasion,

            depi ki listwar finn komanse.

2      Sa lepok-la Bondie finn les zot debrouye par zot-mem.

            Kan ler ki ti pou bizin arive, finn arive,

            fam ki ti pou bizin akouse, finn gagn so ti-baba.

            Bann lezot frer ki reste

            pou vinn zwenn bann zanfan Izrael.

3      Par pwisans nou Segner,

            par grander Bondie, li pou diboute,

            li-mem pou nourri so troupo.

            Zot pou viv an sekirite,

            so pwisans pou dominn later antie ziska dan bout ;

4      li-mem pou reprezant lape.

 

  • Samem Parol ki Lesegner pe dir nou
  • Mersi Bondie pou to Parol

 

 

Psom                                                                       79 (80),  2. 3bc, 15-16, 19-19

Ref : Bondie fer nou revini, montre nou to figir, lerla nou lavi pou sov  

79, 4

Berze Izrael, ouver to zorey

Twa ki kondir to troupo, manifeste twa !

Montre to figir,

Vinn sov nou.

Bondie liniver, revini !

Pran nou kont, get nou depi lao dan lesiel :

Vizit to karo rezin, protez li ;

Parski to-mem ti plant li ar to prop lame.

Pa les to proteze tonbe,

To-mem finn donn li so lafors.

Zame nou pou kit twa enkor :

Donn nou lavi, fer nou invok to non.

 

 

DEZIEM  LEKTIR

(Mo finn vini pou fer to volonte)

Anou ekout let ki sin Pol finn anvoy bann Ebre

10, 5-10

Mo bann frer

 5     Akoz samem kan Kris ti vinn dan lemonn, li ti dir,

            « To pa finn anvi sakrifis ek lofrand

            me to finn donn mwa lekor imin.

6      Sakrifis zanimo ek lofrand pou pardonn pese

            pa finn fer twa plezir

7      Alor mo finn dir,

            ‘To trouve Segner, mo finn vini momem

            pou fer to volonte

            parey kouma finn ekrir lor mwa dan liv sakre.’’

8      Premie dabor li ti dir,

            « Bann sakrifis, lofrand, sakrifis pou efas pese, li pa oule.

            Tousala pa fer li plezir. »

            Pourtan sa bann sakrifis la ti ofer dapre lalwa.

9      Apre sa li ti azoute

            ‘’Ala, mo finn vini pou fer to volonte ».

            Li aboli premie sakrifis pou ranplas li par enn deziem.

10    Akoz Zezi Kris finn fer volonte Bondie,

            nou finn vinn sin atraver sakrifis lekor Zezi Kris

            enn fwa pourtou.

  • Samem Parol ki Lesegner pe dir nou
  • Mersi Bondie pou to Parol

 

 

LEVANZIL

    Aklamasion

Alelouya, Alelouya

Lavierz Marie sante, danse                                                            So 3, 14, 17

Dimounn ki liniver antie pa kapav tini

Li abit dan to lekor.

Alelouya

 

(Vizitasion )

 

+ Levanzil Zezi Kri dapre sin Lik

1, 39-45

39    Samem lepok la,

            Marie leve e li degaze

            li al dan enn lavil Zida ki ti lao lor kolinn.

40    Li rant dan lakaz Zakari e li salye Elizabet.

41            Kan Elizabet tann lavwa Marie,

            tibaba la bouze dan so vant.

      Elizabet ti ranpli avek Lespri Sin

42    e li dir bien for,

                  « To beni parmi tou bann fam

                  e zanfan ki dan to vant osi, li beni.

43            Ki mo ete pouki mama mo Segner vinn vizit mwa?

44                            Kan mo finn tann twa salye mwa,

            zanfan dan mo vant finn bouze avek enn gran lazwa.

45            To bienerez parski to finn krwar ki parol Bondie pou realize. »

  • Anou aplodi Parol Bondie
  • Lwanz pou Twa, Segner Zezi
Publicités

Laisser un commentaire »

Aucun commentaire pour l’instant.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Répondre

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google

Vous commentez à l'aide de votre compte Google. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s

Créez un site Web ou un blog gratuitement sur WordPress.com.

%d blogueurs aiment cette page :