Traduction du leksioner de l'année C en créole

EPIFANI – Dimans apre 1er Zanvie

PREMIE   LEKTIR

(Bann pep payen mars dan direksion lalimier Zerizalem)

Anou ekout profet Izai                                                                               60,1-6

1    Zerizalem, dibout !

            Sote, pile : lalimier finn arive ;

            laglwar Bondie finn leve pou twa.

2    Gete : mare nwar pe kouver later,

            teneb lor bann lepep ;

      me lor twa, laglwar Lesegner pe briye,

            kouma soley ki finn leve.

3    Bann lepep pou mars dan direksion to lalimier,

            ek bann lerwa dan to klarte

            ki parey kouma soley ki pe leve.

4    Lev to lizie lao, get partou kote :

            zot tou pe rasanble, zot pe vini ;

      to bann garson pe retourne, zot sorti lwin ;

            zot pe pran to bann tifi dan zot lebra.

5    To-mem to pou trouve, to figir pou briye,

            to leker pou palpite, li pou eklate.

      Enn kantite samo pou vini,

            dromader pou sorti Madian ek Efa.

6    Tou trezor bann pei lot kote lamer pou vinn kot twa.

      Tou dimounn sorti dan rezion Saba pou vini,

            zot pou amenn lor ek lansan.

      Zot tou pou proklam to louanz.

  • Samem Parol ki Lesegner pe dir nou
  • Mersi Bondie pou to Parol

 

Psom                                                                       71 (72), 1-2, 7-8, 10ab.11, 12-13

Ref : Vini, vinn ador zot Bondie

 

Bondie, donn lerwa to pouvwar,

Donn garson lerwa to lazistis.

Koumsa li pou kapav gouvern to pep dan lazistis,

Li pou kapav defann drwa bann malere !

Sa zour-la, lazistis pou fleri,

Pou ena enn gran lape zenerasion apre zenerasion !

Li pou dominn lamer depi so komansman ziska lorizon

Depi lasours larivier ziska dan fon later !

Lerwa Tarsis ek lerwa bann zil pou vinn rann li omaz,

Lerwa Saba ek lerwa Seba pou vinn ofer zot lofrand.

Tou lerwa pou tom azenou divan li,

Tou pei pou servi li.

Bondie pou delivre bann pov kan zot apel li,

Bann malere san defans,

Li pa pou bliye bann kraz-kraze ek bann pov.

Bann pov ki bizin li pou gagn lavi sov.

 

DEZIEM  LEKTIR

(Mizerikord Bondie li pou tou dimounn)

 

Anou ekout let ki sin Pol finn anvoy bann abitan Efez

3, 2-3a, 5-6

Mo bann frer

2      Sirman zot finn tann koz lagras ki Bondie

            finn akord mwa pou realiz so mision pou zot dibien,

3      setadir, ki manier par revelasion,

            mo finn gagn konesans so mister.

5      Bondie pa ti fer bann lezot zenerasion

            avan konn sa mister la.

      Aster li finn revel li

            ar so bann apot ek profet par Lespri.

6      Ala mister la:

            bann non-Zwif gagn mem leritaz ki bann Zwif,

            zot partaz mem lekor,

            e zot partaz mem promes

            dan Lekris Zezi par Bonn Nouvel.

  • Samem Parol ki Lesegner pe dir nou
  • Mersi Bondie pou to Parol

 

LEVANZIL

    Aklamasion

Alelouya, Alelouya

Nou finn trouv so zetwal leve                                                             Mt 2, 2

Nou finn vinn ador Lesegner.

Alelouya

 

(Bann maz payen vinn prosterne divan Zezi )

+ Levanzil Zezi Kri dapre sin Matie

2, 1-12

1      Zezi ti ne dan Betleem dan Galile,

      lepok lerwa Erod.

      Apre so nesans,

            enn bann savan sorti kote soley levan,

            ariv dan Zerizalem.

2      Zot dimande,

                  « Kot lerwa bann Zwif ki finn fek ne? »

                  « Nou finn trouv so zetwal leve dan les

                  e nou finn vini pou ador li. »

3      Kan lerwa Erod tann sa,

            so latet fatige

            e tou bann abitan Zerizalem osi ti trakase.

4      Li ti apel tou bann sef pret

            ek bann dokter lalwa ki travay pou lepep,

            e li dimann zot ki kote Lemesi pou ne.

5      Zot reponn li,

                  « Betleem dan Zide. Ala seki profet finn ekrir:

6                      Betleem, twa ki lor later Zide

                  to napa pli dernie parmi bann lavil prinsipal,

                  parski kot tomem pou sorti enn berze

                  ki pou diriz mo lepep Izrael. »

7     Alor Erod apel bann savan la san ki personn kone

           e li dimann zot ki dat exak sa zetwal la ti paret.

8     Apre sa, li avoy zot Betleem e li dir zot:

           « Al rod tou linformasion lor sa zanfan la,

           e kan zot trouv li,

           fer mwa kone pouki mo osi mo al ador li. »

9     Apre ki zot finn tande saki lerwa ti ena pou dir zot,

     zot ale.

     Sa zetwal ki zot finn trouve dan les ti pe avanse devan zot,

     li ti aret zis lao landrwa kot zanfan la ti ete.

10   Zot ti dan enn gran lazwa kan zot trouv zetwal la.

11   Ler zot rant dan lakaz la,

           zot trouv Zezi ek so mama Marie.

                 Zot tom azenou pou ador li;

                 zot ouver zot kof bizou e zot ofer li lor, lansan ek lamir;

12   me dan enn rev Bondie ti averti zot pa retourn kot Erod;

           zot pran enn lot sime pou retourn dan zot pei.

  • Anou aplodi Parol Bondie
  • Lwanz pou Twa, Segner Zezi
Publicités

Laisser un commentaire »

Aucun commentaire pour l’instant.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Répondre

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google

Vous commentez à l'aide de votre compte Google. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s

Propulsé par WordPress.com.

%d blogueurs aiment cette page :