Traduction du leksioner de l'année C en créole

Dimans apre Nwel – SINT FAMI – ZEZI MARIE ZOZEF

PREMIE   LEKTIR

(Zanfan ki Lesegner finn done)

 

Anou ekout enn parol dan premie liv Samiel                                 1, 20-22.24-28

20    Letan ler finn arive

      pou Ann gagn so ti-baba,

      li donn nesans enn ti-garson ;

      li apel li Samiel (sa ki ve dir ‘Bondie ekout nou’),

      parski Ann ti pe dir :

            « Mo finn dimann li Lesegner ».

21    Elkana, so mari, ek tou so fami

      mont lao pou ofer enn sakrifis ki li ti abitie ofer sak lane ;

      sa lane-la, pou sa lokazion-la,

      li ofer enn sakrifis

      parski Bondie finn exos so ve, finn donn li enn zanfan.

22    Ann pa ti ale; li dir ar so mari :

            « Kan zanfan-la pou aret bwar ar so mama,

            lerla mo pou amenn li,

            mo pou prezant li Bondie,

            e li pou res laba toultan ».

24    Letan Samiel finn aret bwar ar so mama,

      Ann amenn li Silo dan lakaz Bondie.

      Li amenn enn toro ki ti ena trwa banane,

      avek enn sak lafarinn ek enn ti-barik divin.

25    Li ofer Bondie toro-la an sakrifis

      e li prezant Eli so ti-garson. Eli ti enn pret.

26    Ann dir li :

                  « Ayo! Mo segner, ekout mwa!

                  Twa ki vivan, to rapel mo segner,

                  mo-mem fam ki ti pe dibout divan twa

                  e ki ti pe sipliy twa.

27                    Mo ti pe priye pou gagn sa zanfan-la

                  e Lesegner finn reponn mwa.

28                    Akoz samem Segner,

                  aster-la mo donn twa zanfan-la.

                  Pran li pou twa toultan ».

      Apre sa, zot tom dan lipie Bondie.

 

  • Samem Parol ki Lesegner pe dir nou
  • Mersi Bondie pou to Parol

 

Psom                                                                                          83 (84),  3, 4, 5-6, 9-10

Ref: Segner dan to lakaz ena lape, ena lazwa

 

Gramatin tanto mo nam pe rod twa Segner,

Li touzour anvi vinn divan peron to laport.

Antie mo lekor pe sante,

Pou Bondie vivan.

Mwano ena lakaz pou reste,

Zirondel ena so nik.

Segner liniver, mo lerwa, mo Bondie,

Lor to lotel, lamem to reste.

Boner pou dimounn ki res dan to lakaz,

Zot kapav lwe twa gramatin tanto !

Boner pou dimounn ki met zot lafors dan twa,

Gran gran sime ouver dan zot leker

Segner, Bondie liniver, ekout mo lapriyer ;

Ekoute Bondie Zakob.

Bondie get nou defanser

Get figir to Mesi.

 

DEZIEM  LEKTIR

(Bondie fer nou vinn so bann zanfan)

Anou ekout enn parol dan premie let sin Zan

3, 1-2. 21-24

      Mo bann kamarad

1      Zot trouve ki kantite Bondie Papa kontan nou.

            So lamour li telman gran pou nou

            ki li apel nou zanfan Bondie;

            e vremem, samem ki nou ete.

      Ala kifer lemonn pa konn nou,

            parski li pa finn konn Bondie.

2      Mo bann kamarad,

            nou deza bann zanfan Bondie,

            me li pa kler kouma nou pou ete apre.

      Me nou kone kan li pou vini nou pou resanble li,

            parski nou pou trouv li parey kouma li ete.

21    Mo bann kamarad, si nou leker pa kondann nou,

            nou kapav apros Bondie avek lasirans

22            e resevwar tou saki nou dimande,

            parski nou obeir so komannman e fer so volonte.

23    Ala so komannman,

            ki nou bizin krwar dan nom so garson Zezi Kris

            e kontan nou prosin, parey kouma li finn komann nou.

24    Dimoun ki obeir komannman Bondie

            li res ini avek Bondie

            e Bondie pou prezan dan li.

      Ala kouma nou kone ki Bondie viv dan nou,

            par so Lespri ki li finn donn nou.

  • Samem Parol ki Lesegner pe dir nou
  • Mersi Bondie pou to Parol

 

LEVANZIL

    Aklamasion

Alelouya, Alelouya

Vremem to enn Bondie ki pa fer vantar

Enn Bondie parmi tou dimounn, Zezi, Sover !

Alelouya

 

(Bann fami Zezi retrouv li kot so Papa )

 

+ Levanzil Zezi Kri dapre sin Lik

1, 41-52

41   Toulezan bann paran Zezi al Zerizalem pou fet Pak.

42   Letan li ti ena douz-an

           zot ti al laba kouma zot abitie fer.

43   Me letan fet fini, e zot retourne,

     garson la res Zerizalem,

           san ki so bann paran kone.

44   Zot ti krwar li ansam dan group ki ti pe vwayaze,

     alor zot finn vwayaz toutenn zourne,

           lerla ki zot koumans rod li parmi bann fami ek kamarad.

45   Me letan zot pa trouv li

           zot retourn Zerizalem pou rod li.

46   Apre trwa zour zot retrouv li dan tanp,

           pe asize parmi bann ki ansegn lalwa,

     li pe ekout zot e li pe poz zot kestion.

47   Tou seki ti tann li ti etone ar so lintelizans e so repons.

48   So bann paran ti etone letan zot trouv li,

     e so mama dir li,

           « Mo garson, kifer to fer sa ar nou?

           To papa ek momem nou finn gagn traka ar rod twa. »

49   Li dir zot,

           « Kifer zot ti bizin rod mwa?

           Zot pa kone ki mo bizin dan lakaz mo Papa? »

50   Zot pa ti konpran so repons.

51   Zezi retourn Nazaret ar so bann paran.

           Li ti kontign obeir zot;

           e so mama ti gard tousala dan so leker.

52   Zezi ti grandi dan sazes,

           ti grandi fizikman,

           e li ti trouv lagras devan Bondie e devan dimoun.

  • Anou aplodi Parol Bondie
  • Lwanz pou Twa, Segner Zezi
Publicités

Laisser un commentaire »

Aucun commentaire pour l’instant.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Répondre

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google

Vous commentez à l'aide de votre compte Google. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s

Propulsé par WordPress.com.

%d blogueurs aiment cette page :