Traduction du leksioner de l'année C en créole

Deziem dimans Lavan

PREMIE   LEKTIR

(Larout pou nouvo Zerizalem)

 

Anou ekout profet Barouk                                                                       5,1-9

1      Zerizalem tir to rob dey, tir to linz lamizer ;

            aster-la, kouver twa ar bizou laglwar Bondie ;

2      abiy twa ar manto lazistis ki Bondie pe donn twa,

            met diadem laglwar Leternel lor to latet.

3      Parski Bondie pou montre to laglwar, partou lor later,

4      Bondie pou donn twa enn non ki na pa pou disparet :

            Zistis lape, laglwar Bondie.

5      Zerizalem, dibout ! Mont lao,

            get kote soley pe leve ;

            get to bann zanfan ki Parol Bondie finn rasanble

            depi soley levan, ziska soley kousan.

      Zot dan lazwa, zot montre ki Bondie pa finn bliye zot.

6      To finn trouve kouma lennmi finn obliz zot mars pieni ;

            aster Bondie pe fer zot revini.

            Li pe sarye zot lor zepol kouma enn lerwa.

7      Bondie finn donn lord pou kraz montagn ki bien ot ek tou ti-kolinn ;

            Bondie finn donn lord pou konble bann krater.

            Later pou plat partou ;

            lerla Izrael pou kapav mars an sekirite dan laglwar Bondie.

8      Dan bwa, lor lord Bondie,

            tou bann pie parfime pou donn Izrael lonbraz.

9      Wi, Bondie pou kondir Izrael

            dan lazwa, dan lalimier so laglwar.

            Mizerikord ek lazistis pou eskort li.

  • Samem Parol ki Lesegner pe dir nou
  • Mersi Bondie pou to Parol

 

 

Psom                                                                                   125 (126), 1-2b, 2c-3, 4-5, 6

Ref : Bondie gid so pep dan lazwa ek dan lalimier so laglwar

Kan Lesegner finn fer bann prizonie revinn dan Sion,

Nou ti kwar nou dan enn rev !

Labous gran ouver, nou ti pe riye,

Nou ti pe kriye, nou ti dan lazwa.

Lerla dan tou pei, bann-la ti pe dir :

« Get ki kalite mervey Lesegner inn fer pou zot. »

Gran mervey Lesegner inn fer pou nou,

Ti enn gran fet !

Segner fer nou bann prizonie revini,

Parey kouma kaskad dan dezer.

Seki sem dan latristes, rekolt dan lazwa.

Li pe ale, li pe ale,

Larm dan lizie, li pe zet so semans.

Li retourne, li retourne lazwa dan leker,

Rekolt dan so lame.

 

DEZIEM  LEKTIR

(San tonbe nou al zouenn zour Zezi Kri)

Anou ekout let ki sin Pol finn anvoy bann abitan Filip

1, 4-6,8-11

Mo bann frer

4     Sak lapriyer ki mo fer pou zot,

           li touzour avek lazwa ki mo priye,

5     akoz koudme ki zot finn donn mwa

           pou anons Bonn Nouvel depi premie zour ziska zordi.

6     Mo sir ki sa kikenn ki finn koumans enn bon travay dan zot la,

           pou kontigne travay ziska so finision,

           ziska zour Zezi Kris.

8     Bondie, li temwin, ki kantite mo anvi trouv zot.

           Li kone mo pran zot swin parey kouma Zezi Kris.

9     Mo priye ki zot lamour pou kontigne grandi boukou,

           ansam avek vre konesans ek konpreansion

10   pouki zot kapav disern seki bien.

           Lerla zot pou pir ek san repros letan Kris revini,

11   zot pou ranpli ar fri lazistis ki sorti kot Zezi Kris

           pou laglwar ek louanz Bondie.

  • Samem Parol ki Lesegner pe dir nou
  • Mersi Bondie pou to Parol

 

 

LEVANZIL

Aklamasion

Alelouya, Alelouya

Prepar sime Lesegner                                                                    Lk 3, 4-6

Dres so larout

Tou dimounn pou trouv mizerikord Bondie

Alelouya

 

(Zan batis prepar sime Lesegner)

+ Levanzil Zezi Kri dapre sin Lik

3, 1-6

1      Dan kinziem lane regn Tiber Sezar,

            letan Pons Pilat ti gouverner Zide,

            Erod ti sef Galile,

            so frer Filip ti sef rezion Itire ek Trakonitid,

            Lizias ti sef Abilenn;

2      letan Ann ek Kaif ti gran pret,

            Zan garson Zakari ti tann parol Bondie dan dezer.

3      Zan ti al anons dan tou bann rezion Zourdin

            enn batem pouki dimoun sanz zot leker,

            pouki zot pese pardone.

4      Kouma finn ekrir dan liv profet Izai,

            « Enn lavwa ape kriye dan dezer,

            prepar sime Lesegner,

            dres so santie drwat.

5      Tou vale pou konble,

             sak montagn ek kolinn pou aplati,

            saki traver pou vinn drwat,

            sime kabose pou vinn plat

6      ek Bondie pou sov tou dimoun. »

  • Anou aplodi Parol Bondie
  • Lwanz pou Twa, Segner Zezi
Publicités

Laisser un commentaire »

Aucun commentaire pour l’instant.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Répondre

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google

Vous commentez à l'aide de votre compte Google. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s

Créez un site Web ou un blog gratuitement sur WordPress.com.

%d blogueurs aiment cette page :