Traduction du leksioner de l'année C en créole

BATEM LESEGNER – Dimans apre Lepifani

PREMIE   LEKTIR

(Serviter Bondie finn konsakre pou sov tou dimounn)

Anou ekout profet Izai                                                                               40,1-5, 9-11

1      « Konsol, konsol mo pep ! Bondie pe dir.

2      Koste pre ar Zerizalem, koz ar li.

      Dir li so travo forse inn fini,

            mo finn pardonn li tou so bann krim.

      Ar mo lame,

            li finn deza resevwar doub pinision pou so bann krim. » 

3      Enn lavwa ape kriye :

      « Prepar sime nou Segner dan dezer.

            Tras enn sime bien drwat dan bann later sek.

4      Mo pou bous bann gro trou,

            bann montagn ek bann kolinn pou vinn plat ;

      mo pou fer tou bann larout zig-zag vinn drwat

            e tou bann presipis pou vinn bann laplenn.

5      Lerla laglwar nou Segner pou paret

            e zot tou pou tann Bondie koze. »

9      Mont lao lor montagn,

            twa ki pe amenn dan Sion mesaz labonn nouvel.

      Koz pli for,

            twa ki pe amenn dan Zerizalem mesaz labonn nouvel.

      Koz pli for, pa bizin gagn per.

            Dir bann lavil Zida : « Get zot Bondie. »

10    Get Lesegner Bondie :

      li pe vini avek tou so lafors,

            so lebra pe gouvern partou.

      So trofe dan so lame, li pe sarye so bann koup.

11    Li pe kondir so troupo kouma enn berze.

      Dan so lebra, li finn pran tou so bann ti-mouton,

            li met zot lor so leker,

      e li pe pran swin bann mama-mouton

            ki pe donn zot ti-mouton bwar.

  • Samem Parol ki Lesegner pe dir nou
  • Mersi Bondie pou to Parol

 

Psom                                               103 (104),  1c-3b, 3c-4, 24ac-25, 27-28, 29-30

Ref : Dilo ek Lespri pe temwagn laglwar Bondie nou Segner           

1 Jn 5, 7-8

Segner Bondie, to abiye ar loner ek grander,

Lalimier kouma to manto !

To ris lesiel kouma enn latant,

To mont batiman lor dilo.

To fer enn saryo avek bann niaz,

To vwayaz lor lezel divan ;

To pran divan pou mesaze,

Laflam zekler pou to prop serviter.

Ki kantite kiksoz to fer Segner, ki kalite gran to gran !

Later ranpli ar tou to rises.

Nek get grander losean,

Li ranpli ar tou sort kalite zanimo so pli tipti kouma so pli gran.

Zot tou pe kont lor twa

Pou gagn zot manze kan zot bizin.

To done, zot ramase ;

To ouver lame, zot panie ranpli.

Kan zot pa trouv twa, zot panike,

Si to retir to respirasion, zot mor, zot revinn lapousier.

To anvoy to respirasion, zot viv ;

To-mem transform later an antie.

 

DEZIEM  LEKTIR

(Atraver nou batem, Bondie fer nou reviv)

 

Anou ekout let ki sin Pol finn anvoy Tit

2, 11-14 ; 3, 4-7

Mo bann frer

2,11 Lagras Bondie ki sov tou dimoun finn manifeste.

12    Samem lagras ki ansegn nou rezet linkrwayans

            ek bann nwisans lemonn

            pou amenn enn lavi sinp lor later

            dan la zistis ek lafwa.

13    Nou pe atann dan lesperans sa gran zour la

            kot laglwar Bondie nou Sover dan Zezi Kris

            pou manifeste li.

14    Li finn donn so lavi pou nou

            pou ki li tir nou dan pese

            ek fer nou vinn so sel pep

            ki destine pou fer lebien.

3,4   Me kan Bondie nou Sover finn montre so bonte

      ek so lamour pou dimoun,

5      li finn sov nou.

            Pa akoz nou bann bon laksion me par so mizerikord.

      Li finn sov nou atraver delo

            ki donn enn nouvo nesans

            ek enn renouvelman par Lespri Sin.

6     Bondie finn repann anabondans Lespri Sin lor nou

            atraver Zezi Kris nou Sover,

7     e kan li rann nou zis par lagras,

            nou gagn dan lesperans leritaz lavi eternel.

  • Samem Parol ki Lesegner pe dir nou
  • Mersi Bondie pou to Parol

 

LEVANZIL

    Aklamasion

Alelouya, Alelouya

Azordi lesiel finn ouver                                                                   Mt 3, 16-17

Lespri desann lor Zezi

Lavwa Bondie Papa pe domine lor delo

« Limem mo Garson ki mo bien kontan ! »

Alelouya

 

(Vizitasion )

 

+ Levanzil Zezi Kri dapre sin Lik

3, 15-16, 21-22

 

15    Tou dimoun dan lepep ti pe atann kiksoz,

            ek tou dimoun ti pe poz kestion dan zot leker,

            sipa Zan mem ki Lemesi.

16    Zan reponn zot tou,

                  « Mwa, mo batiz zot ar dilo;

                  me ena enn ki pli for ki mwa ki pe vini;

                  mwa, mo mem pa dign pou larg so lase soulie;

                  li pou batiz zot ar Lespri Sin ek dife.

21    Letan tou bann dimoun finn fini pran batem,

      e ki Zezi ousi finn fini batize,

            letan li pe priye,

22    lesiel ouver,

            e Lespri Sin desann lor li dan form enn vre kolonb,

            ek enn lavwa sorti dan lesiel, li dir,

                  « Tomem mo Garson ki mo kontan, to fer mo boner. »

  • Anou aplodi Parol Bondie
  • Lwanz pou Twa, Segner Zezi
Publicités

Laisser un commentaire »

Aucun commentaire pour l’instant.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Répondre

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google

Vous commentez à l'aide de votre compte Google. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s

Propulsé par WordPress.com.

%d blogueurs aiment cette page :